Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118 - |English

Ks. Nguyễn Tuấn

Caption lines here

Ks. Nguyễn Tuấn

Kỹ sư

Contacts

024 668 717 10
Dienlanhtaianh@gmail.com

Ks. Nguyễn Tuấn. Ông là Kỹ sư điện lạnh & là người phụ trách việc Khảo sát hiện trường, tính toán và lập bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí.