Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118 - |English

Ks. Nguyễn Hoàng

Caption lines here

Ks. Nguyễn Hoàng

Kỹ Sư

Contacts

024 668 717 10
Dienlanhtaianh@gmail.com

Ks. Nguyễn Hoàng, Chuyên Gia kỹ thuật Lạnh Công Nghiệp, Ông phụ trách thi công & lắp đặt kho lạnh công nghiệp, Kho cấp đông khu vực phía Bắc.